Powróć do: Na skróty

Informacja o działalności punktów nieodpłatnej pomoc prawnej

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej tj.:
1) w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 – pok. Nr 100 na parterze:

           -  punkt czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 11.30

 
W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja. Dyżur mediatora w punkcie odbywa się w każdy wtorek.


2) w Seceminie, ul. Ogrodowa 1:

           -  punkt czynny  w dni robocze według następującego harmonogramu:

               1) poniedziałek - w godz. 12.00 - 16.00,
               2) wtorek - w godz. 7.30 - 11.30,
               3) środa - w godz. 7.30 - 11.30,
               4) czwartek - w godz. 7.30 - 11.30,
               5) piątek - w godz. 7.30-11.30

  
W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja. Dyżur mediatora w punkcie odbywa się w każdy poniedziałek i wtorek.


W punkcie we Włoszczowie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych. Punkt w Seceminie prowadzony jest przez organizację pozarządową - Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A.

 

Zgłoszenie wizyty w punkcie dokonuje się:

 • telefonicznie pod numerem telefonu  504 752 871 – czynny w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.30, wtorki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, piątki 7.30 –  13.30,
 • mailowo na adres: bok@powiat-wloszczowa.pl ,
 • online pod adresem https://zapisy-np.ms.gov.pl  

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

Dyżury specjalistyczne

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego istnieje możliwość skorzystania z pomocy specjalisty w jednym z wyznaczonych punktów, których lista jest dostępna pod tym linkiem . Pomoc można uzyskać za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Włoszczowskiemu, w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna – Wydział Organizacyjny”, lub elektronicznej na adres starostwowloszczowa@eobip.pl , oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Włoszczowskiego drogą elektroniczną informacji o złożeniu oświadczenia oraz danych kontaktowych przez osobę uprawnioną, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Starosta Włoszczowski każdorazowo podaje do publicznej wiadomości decyzję o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy w punktach, informując jednocześnie o przyjętym sposobie dokonywania zgłoszeń na wizyty.