Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
słonecznie
15°C
Powróć do: Na skróty

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE - POZOSTAŁE ŚRODKI KRAJOWE

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

12 czerwca 2024

tablica_Orlik_przyZSnr3_2024    
 

Powiat Włoszczowski realizuje zadanie

DOFINANSOWANE Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
 - FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik” 2023

pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole

Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie”

Całkowita wartość zadania: 121 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 60 500,00 zł

Wkład własny Powiatu Włoszczowskiego: 60 500,00 zł

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie polegać będzie na wymianie oświetlenia z metalohalogenowego na energooszczędne ledowe, które w efekcie pozwoli na zaoszczędzenie ok. 50% zużycia energii przez kompleks (w którego skład wchodzą dwa boiska). Nawierzchnie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego zostaną wyremontowane poprzez ponowne pomalowanie i wymianę nawierzchni linii, naprawę spękań i ubytków nawierzchni. Zostanie również zmodernizowane ogrodzenie (wymiana elementów zużytych, naprawy słupków, siatki itp.) oraz wymienione i zmodernizowane piłkochwyty oraz zakupione nowe bramki piłkarskie.

Zmodernizowany obiekt będzie służył na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 3 oraz stanowić bazę sportową dla lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego, a także dla funkcjonujących w gminie klubów sportowych.

MSiT_(1) 
 

 

 
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

16 kwietnia 2024 r.

Powiat Włoszczowski otrzymał ze środków budżetu państwa dotację celową na realizację w 2024 r. zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Program został ustanowiony przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r. 

czytamy_logo_programu3 

Na podstawie § 11 u st. 9  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2023 r. poz. 2682) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski, którym zostało udzielone przedmiotowe wsparcie finansowe:

Lp. Szkoła

Wartość wsparcia finansowego w PLN 

Wysokość finansowego wkładu własnego
w PLN
1. Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica  
we Włoszczowie
12 000,00 3 000,00

 

Realizacja Priorytetu 3 programu: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, Kierunek interwencji 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” ma na celu zwiększenie oferty biblioteki szkolnej poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) oraz lektur szkolnych, ułatwienie dostępu uczniów do książek oraz poprawę postrzegania pomieszczeń biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom dzięki zakupowi do nich nowych elementów wyposażenia wnętrz.

Priorytet 3 programu jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

PlakatProgramRozwojuCzytelnictwa2024

baner_program_czytelnictwa2022
 
Program profilaktyczny Wektory życia 
w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

29 grudnia 2023 r.

Powiat Włoszczowski realizuje program profilaktyczny Wektory życia  w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem Priorytet  V Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, działanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Celem działania 5.5 jest: 

 • pomoc młodzieży szkół ponadpodstawowych w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich; przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 • kształtowanie postawy akceptacji życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci;
 • ukazanie problemu zdrowia prokreacyjnego w aspekcie niepłodności i ryzyka chorób dziecka w okresie prenatalnym;
 • kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia; wybór i urzeczywistnianie wartości i zasad służących zdrowiu prokreacyjnemu;
 • pozyskanie wiedzy nt. organizmu człowieka ludzkiego i zachodzących zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie macierzyństwa i ojcostwa.

Na realizację zadania Powiat Włoszczowski otrzymał - na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki - dotację celową w wysokości 3 040 zł, z przeznaczeniem na:

 • 1 800 zł na zakup kursu Programu Wektory życia dla 2 nauczycieli wskazanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie;
 • 1 240 zł na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie warsztatów dla uczniów.

Całkowita wartość zadania wynosi 3 040 zł. Będzie ono realizowane do 31 sierpnia 2024 r.

Warsztaty psychoedukacyjne przeprowadzane wśród uczniów przez przeszkolonych nauczycieli bazują na grach edukacyjnych i  zestawie pomocy dydaktycznych, w tym aplikacji webowych. Ich celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących zdrowego stylu życia, sprzyjających zdrowiu prokreacyjnemu, a także wsparcie młodzieży w przygotowaniu do pełnienia przyszłych ról – małżeńskich i rodzicielskich. 

Plakat_WsparciaDlaRodzinZaŻyciem2023 
 

„Remont drogi powiatowej nr 1389T Mieczyn - Gnieździska - Wierna Rzeka - Zajączków - Skałka - Rykoszyn - Piekoszów w km od 0+090 do km 0+590”

 

Październik 2023

Długość remontowanego odcinka: 500 mb

Wartość całkowita zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 331 731,00 zł

w tym:

 • Środki Rezerwy Celowej Budżetu Państwa – 265 384,00 zł
 • wkład własny Powiatu – 33 173,50 zł
 • dofinansowanie Gminy Krasocin – 33 173,50 zł

W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni oraz pobocza.

Wykonawca:  Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o., Sp.k. z Włoszczowy

Inwestycja dofinansowana z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2023 r.

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

 

tablica_Mieczyn_Gnieździska_2023 

„Remont drogi powiatowej nr 1176T Rogienice - Ogarka - Przygradów - Lipno - Zakrzów - Węgleszyn - Rembiechowa - Kanice - Mniszek od km 2+875 do km 3+475”

 

Październik 2023

Długość remontowanego odcinka: 600 mb

Wartość całkowita zadania (roboty budowlane + inspektor nadzoru): 547 891,20 zł

w tym:

 • Środki Rezerwy Celowej Budżetu Państwa – 435 360,00 zł
 • wkład własny Powiatu – 56 265,60 zł
 • dofinansowanie Gminy Włoszczowa – 56 265,60 zł

W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni, przepust pod koroną drogi, pobocze i zjazdy.

Wykonawca:  Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o., Sp.k. z Włoszczowy

Inwestycja dofinansowana z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2023 r.

Artykuły dotyczące tej inwestycji, zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego:

 

tablica_Ogarka_2023 

 

"Projekt scalania gruntów wsi Bichniów gmina Secemin, powiat włoszczowski woj. świętokrzyskie" 

Powiat Włoszczowski realizował projekt pn.:"Projekt scalania gruntów wsi Bichniów gmina Secemin, powiat włoszczowski woj. świętokrzyskie" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  w grudniu 2022 roku została zwiększona dotacja celowa o środki pochodzące z rezerwy celowej - Budżetu Państwa wynoszącej 756 603,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 7 826 530,00 zł

Tablica_Stara 

 

„Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki „Niedźwiadek” na Pękowcu”

 

14 września 2022

 Powiat Włoszczowski realizuje projekt pn.: „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki „Niedźwiadek” na Pękowcu”.

Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 101 000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach programu: Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

 

tablica_MKiDN_42x28 

Tablica_KPRM-1 

 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

28 czerwca 2022 r.

Powiat Włoszczowski otrzymał ze środków budżetu państwa dotację celową na realizację w 2022 r. zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Jest to program wieloletni, który został ustanowiony przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r. 

baner_program_czytelnictwa2022 

Na podstawie § 11 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r.  w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) - podaje się do publicznej wiadomości wykaz szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski, którym zostało udzielone przedmiotowe wsparcie finansowe:

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie   

Wartość wsparcia finansowego    -   12000,00 zł

Wysokość finansowego wkładu własnego    -   3000,00 zł

Realizacja Priorytetu 3 programu: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, Kierunek interwencji 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” ma na celu zwiększenie oferty biblioteki szkolnej poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) oraz lektur szkolnych, ułatwienie dostępu uczniów do książek oraz poprawę postrzegania pomieszczeń biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom dzięki zakupowi do nich nowych elementów wyposażenia wnętrz.

Priorytet 3 programu jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 narodowyProgramCzytelnictwa_2022 

 

PCK-R PRZYPOMNI ŚWIĘTOKRZYSKIE LEGENDY

6 kwietnia 2022

Projekt „Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

MKiDN-kolor 

 

PCK-R przypomni świętokrzyskie legendy w ramach projektu Kultura Dostępna Spotkania z regionalistą, wyjazdy tematyczne dla dzieci, konkurs plastyczny oraz wystawa – to niektóre elementy najnowszej inicjatywy Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie. „Legendarny” projekt będzie współfinansowany z programu Kultura Dostępna.

 Legendy pozwalają lepiej poznać region

Pamiętacie swoje wycieczki sprzed lat? To, co często zostaje nam w głowie to opowiedziana przez przewodnika legenda, która przez wieki zrosła się danym miejscem i żyje w świadomości kolejnych pokoleń. Mówi się, że charakterystyczne opowiastki, które są niezwykle popularne w europejskiej, w tym polskiej kulturze, mają w sobie trochę mitu i trochę prawdy. Niezależnie od tego pobudzają wyobraźnię. Niektóre z nich stają się na tyle popularne, że zna je każdy – np. o smoku wawelskim, czy Warsie i Sawie. Niemniej również w naszym regionie mamy fascynujące legendy, podania, klechdy – które opowiadane z pokolenia na pokolenie zapierają dech w piersiach i są niezwykle lubiane.

 Projekt „Legenda”

„Chcemy przybliżyć mieszkańcom powiatu włoszczowskiego, szczególnie tym najmłodszym legendy, które pochodzą zarówno z bliskich nam okolic, jak również z całego województwa świętokrzyskiego” – mówi Teresa Chudy, dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie. W ramach projektu odbędą się nie tylko spotkania z regionalistami, czy przewodnikami, ale także wyjazdy w miejsca, gdzie toczy się ich akcja. Sandomierz, Kielce, Chęciny, Święty Krzyż – to tylko niektóre z nich. Co ciekawe, oferta nie będzie skierowana tylko do najmłodszych. W interesujące zakątki regionu wyjadą także dorośli i seniorzy.

 Legendy kluczem do kultury

Projekt został jednak pomyślany w taki sposób, by nie koncentrować się wyłącznie na legendach. Celem zadania będzie m.in. popularyzacja kultury i sztuki poprzez wizyty w muzeach oraz teatrach. Najmłodsi będą mogli puścić wodze fantazji i przenieść akcję świętokrzyskich podań na papier w formie pracy plastycznej. Planowany jest bowiem konkurs z nagrodami, którego efektem będzie wystawa – m.in. w wirtualnej, czyli powszechnie dostępnej formie. Wkrótce, więcej informacji na naszej stronie internetowej. Już teraz gorąco zachęcamy do udziału w projekcie, który będzie dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

„Dofinansowanie domów pomocy społecznej na rok 2022”

 

25 marca 2022

 Dofinansowanie w wysokości: 75 622,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie, którego organem prowadzącym jest Powiat Włoszczowski, otrzymał fundusze na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i zabezpieczeniu placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS.

 

tablica-dofinansowanieDPS2022-zCovid19 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów – Jeżowice – Łachów w miejscowości Kurzelów od km 1+915 do km 2+300”

 

21 grudnia 2021

Długość: 385 metrów

Całkowita wartość zadania: 373 711,88 zł

Środki rezerwy subwencji ogólnej: 186 991,05 zł

Środki Powiatu: 186 720,83 zł

Główny wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp.k. z Włoszczowy

Prace objęły: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnieniowe, roboty dotyczące ułożenia podbudów i nawierzchni, roboty wykończeniowe, prace w zakresie oznakowania oraz roboty w zakresie budowy kanału technologicznego.

Kalendarium:

- 5 października 2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 11 października 2021 r. – rozpoczęcie robót

- 10 grudnia 2021 r. – zakończenie robót

- 21 grudnia 2021 r. – odbiór techniczny

- 25 stycznia 2022 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

tablica-dofinansowanieDrogi-wKurzelowie3-2021     

drogaKurzelow_odc-2_2021_1 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów – Jeżowice – Łachów w miejscowości Kurzelów w km 1+184 do km 1+915”

 

21 grudnia 2021

 

Długość: 731 metrów

 Całkowita wartość zadania: 746 962,40 zł

Środki rezerwy subwencji ogólnej: 373 481,26 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 206 552,91

Środki Powiatu: 166 928,23 zł

Główny wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp.k. z Włoszczowy

Prace objęły: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnieniowe, roboty dotyczące ułożenia podbudów i nawierzchni, roboty wykończeniowe, prace w zakresie oznakowania oraz roboty w zakresie budowy kanału technologicznego.

Kalendarium:

- 10 sierpnia  2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

- 11 października 2021 r. – rozpoczęcie robót

- 10 grudnia 2021 r. – zakończenie robót

- 21 grudnia 2021 r. – odbiór techniczny

- 25 stycznia 2022 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

tablica-dofinansowanieDrogi-wKurzelowie2-2021drogaKurzelow_odc-3_2021 

 

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

 

2 grudnia 2021

Powiat Włoszczowski otrzymał dofinansowanie w postaci dotacji celowej udzielonej z budżetu Państwa - w wysokości 84 000 zł z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Powiat Włoszczowski zapewnił wkład własny finansowy w wysokości 22 500 zł.

Program zakłada wsparcie finansowe organów prowadzących na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W latach 2020-2021 z dofinansowania korzystają następujące szkoły prowadzone przez Powiat Włoszczowski:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie,
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,
 3. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,
 4. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie,
 5. Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie,
 6. Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.

W ramach programu szkoły prowadzone przez Powiat Włoszczowski zakupiły sprzęt komputerowy, w skład którego wchodzą laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, a także interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

 Beneficjent: Powiat Włoszczowski

Wartość dofinansowania: 84 000 zł

Całkowity koszt zadania: 106 500 zł

 

Interaktywne_tablice 

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586”

 

23 października 2020

Długość przebudowanego odcinka: 1 726 metrów.

Całkowita wartość zadania: 3 228 950,72 zł

Dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1 614 475,00 zł

Dofinansowanie z Gminy Krasocin: 1 245 000,00 zł

Środki Powiatu: 369 475,72 zł

 

Główny wykonawca:

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

 

W ramach inwestycji wykonano m.in.:

- nawierzchnię jezdni o szerokości 6 m,

- chodnik dla pieszych o szerokości 2 metrów o łącznej powierzchni  3849 m2,

- zjazdy z kostki brukowej (do posesji) oraz z kruszywa (do pól),

- pobocza o szer. 1 metra o łącznej powierzchni 1104 m2,

- odwodnienie w postaci rowów krytych dł. 164m, rowów z koryt betonowych z nakrywkami betonowymi dł. 115,5 m oraz rowów otwartych na odcinku dł. 847 m,

- aktywne przejście dla pieszych,

- wiaty przystankowe.

 

Kalendarium:

- 16 września 2019 r. – uroczyste wręczenie promesy na realizację zadania

- 17 grudnia 2019 r. – rozpoczęcie robót budowlanych

- 31 sierpnia 2020 r. – zakończenie robót budowlanych

- 1 października 2020 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych.

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586”.

 

FunduszDrogSamorzadowych-loga 

1-drogaSkorkow_przed_przebudowa 

2-drogaSkorkow_wTrakcie_przebudowy 

 

3-drogaSkorkow_po_przebudowie 

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0223T Konieczno-Modrzewie na odc. od km 1+415 i na od. od km 2+500 do km 2+919”

 

23 października 2020

Długość przebudowanego odcinka: 1 639 mb

Całkowita wartość zadania: 1 889 200,64 zł

Dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych: 944 600,00 zł

Dofinansowanie z Gminy Włoszczowa: 800 000,00 zł

Środki Powiatu: 144 600,64 zł

 

Główny wykonawca:

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Przedborska 84

29-100 Włoszczowa

 

W ramach inwestycji wykonano m.in.:

- poszerzenie nawierzchni do 5,5 m

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni

- zjazdy z kostki betonowej (do posesji) i z kruszywa (do pól)

- chodnik dla pieszych o szer. 2 m

- pobocza o szer. 0,75 m

- wpusty uliczne

- regulację istniejącego rowu

- przebudowę przepustów pod zjazdami

- wymianę oznakowania pionowego

 

Kalendarium:

- 16 września 2019 r. – uroczyste wręczenie promesy na realizację zadania

- 26 listopada 2019 r. – podpisanie umowy dotacji z Wojewodą Świętokrzyskim

- 5 grudnia 2019 r. – 31 lipca 2020 r. – realizacja zadania

- 5 sierpnia 2020 r. – uroczysty odbiór przebudowanej drogi

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych.

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0223T Konieczno-Modrzewie na odc. od km 1+415 i na od. od km 2+500 do km 2+919”.

 

FunduszDrogSamorzadowych-loga 

1-Konieczno_Modrzewie_przedPrzebudowa 

2-Konieczno_Modrzewie_wTrakciePrzebudowy 

3-Konieczno_Modrzewie_poPrzebudowie 

 

 

„Przebudowa ul. Koniecpolskiej i ul. Głowackiego we Włoszczowie”

 

22 listopada 2018                         

 W ramach zadania „Przebudowa ul. Koniecpolskiej i ul. Głowackiego we Włoszczowie” przebudowano 2 ulice na dł. 1425 mb, w tym ul. Koniecpolską na dł. 638 mb i ul. Głowackiego na dł. 787 mb.

Łączna wartość zadania to 2 699 891,60 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 1 349 945,00,00 zł,

- środki powiatu i gminy Włoszczowa  (po 50%) - 1 349 946,60 zł.

Inwestycję zrealizowano w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Prace związane z realizacją inwestycji trwały od maja do października.

W ramach przebudowy ul.  Koniecpolskiej wykonano:

 • nawierzchnię jezdni o długości 638 m i szerokości 7 m,
 • pobocze na odc. o długości 100 mb,
 • chodnik z kostki brukowej dł. 606 mb,
 • zjazdy z kostki brukowej betonowej - 33 szt.,
 • parking na 15 miejsc postojowych,
 • oznakowania poziome i pionowe.

W ramach przebudowy ul. Głowackiego wykonano:

 • nawierzchnię jezdni o długości 786,6 m i szerokości 7 m,
 • pobocze na odcinku o długości 449 mb,
 • chodnik z kostki brukowej dł. 362,00 mb,
 • zjazdy z kostki brukowej - 11 sztuk;
 • parking na 19 miejsc postojowych,
 • zatoki 185m2,
 • oznakowanie poziome i pionowe,
 • przebudowę kolizji z siecią wodociągową,

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin – Czostków, odc. przez miejscowość Czostków”

 

22 listopada 2018

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin – Czostków, odc. przez miejscowość Czostków”.

 

Łączna wartość zadania to 3 406 244,84 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 1 645 256,00 zł,

- środki powiatu i gminy Krasocin  (po 50%) – 1 760 988,84 zł.

Inwestycję zrealizowano w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 

Zakres robót obejmował:

- wykonanie jezdni o długości 2247 m i szerokości 6 m,

- wykonanie poboczy na odcinku o długości 1685,25 mb i szerokości 1 m,

- wykonanie nawierzchni chodnika na odc. 1923 mb,

- wykonanie nawierzchni tłuczniowych zjazdów o łącznej powierzchni 527,5  m2,

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki o łącznej powierzchni 1607 m2,

- wykonanie odwodnienia (ułożenie przepustów rurowych o śr. 40 cm i 30 cm, ułożenie ścieku podchodnikowego, wykonanie studzienek ściekowych, wykonanie studni rewizyjnych, wykonanie przykanalików z rur PVC, wykonanie rowów przydrożnych),

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- przebudowę sieci wodociągowej – usunięcie kolizji,

- ustawienie ścianki oporowej przy przepuście.

 

Łączna wartość zadania to 3 406 244,84 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 1 645 256,00 zł,

- środki powiatu i gminy Krasocin  (po 50%) – 1 760 988,84 zł.

 

 

„Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr. 0254T, 0231T, 0238T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiające bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina – Piaski, Marchocice – Secemin, Kossów- Chycza”

 

3 sierpnia 2016

 W dniu 8 lipca 2016 roku Powiat Włoszczowski podpisał z Wojewodą Świętokrzyskim umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr. 0254T, 0231T, 0238T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiające bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina – Piaski, Marchocice – Secemin,  Kossów- Chycza”.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego pn. : „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W wyniku realizacji zadania zostanie przebudowane 5,120 km dróg na w/w odcinkach powiatu włoszczowskiego.

Dotacja celowa, z budżetu państwa, na to zadanie wyniesie: 1 399 385,00 zł

Wkład własny Powiatu wyniesie: 1 399 385,92 zł.

  

„Przebudowa drogi powiatowej Nr. 0245T Kurzelów – Komparzów na odcinku dł. 2,5 km”

 

3 sierpnia 2016

 W dniu 8 lipca 2016 roku Powiat Włoszczowski podpisał z Wojewodą Świętokrzyskim umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr. 0245T Kurzelów – Komparzów na odcinku dł. 2,5 km”

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

W wyniku realizacji zadania zostanie przebudowane 2,5 km drogi.

Dotacja celowa, z budżetu państwa, na to zadanie wyniesie: 682 825,00 zł

Wkład własny Powiatu wyniesie: 682 826,20 zł.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!