Powróć do: STYPENDIA

Stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe

Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej (zawodnikowi) osiągającemu wysokie wyniki sportowe.


Osoba taka musi spełniać następujące warunki:

§  zawodnik musi być zameldowany na pobyt stały na terenie Powiatu Włoszczowskiego;

§  zawodnik musi brać udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego i w roku poprzedzającym przyznanie stypendium, spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

- zajął co najmniej 5. miejsce w finale wojewódzkim lub został powołany do kadry wojewódzkiej bądź kadry narodowej,

- zajął co najmniej 10. miejsce w mistrzostwach Polski,

- został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy,

- został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich,

- zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy co najmniej z 5 krajów;

§  zawodnik może otrzymać stypendium jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

 

Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować:

- związki sportowe,

- kluby sportowe,

- komisja merytoryczna Rady Powiatu Włoszczowskiego właściwa ds. sportu, kultury fizycznej i rekreacji,

- stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.


Termin składania wniosków upływa z dniem 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który stypendium ma być przyznane. Wniosek oraz plan startów i przygotowań należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (ul. Wiśniowa 10). (Zawodnik otrzymujący stypendium ma obowiązek składać pisemną informację o realizacji planu startów i przygotowań w następujących terminach - odpowiednio - do 30 czerwca i 31 grudnia danego roku).


Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy, określając jego wysokość. Wysokość stypendium może wynosić miesięcznie do 200 zł brutto i jest uzależniona od wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu oraz od liczby zgłoszonych wniosków. Ten sam zawodnik może uzyskać stypendium trzykrotnie.

 

 

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna
Format: pdf, 367.99 kB
Regulamin
Format: pdf, 440 kB
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
Format: pdf, 417.15 kB