Powróć do: SAMORZĄD POWIATOWY

Rada Powiatu Włoszczowskiego

Przewodniczący Rady - Zbigniew Matyśkiewicz

Wiceprzewodnicząca - Aneta Jończyk

Wiceprzewodniczący - Jarosław Krzyżanowski 

 • Dariusz Czechowski
 • Małgorzata Gusta
 • Zbigniew Hamera
 •  Łukasz Karpiński
 • Zbigniew Krzysiek
 • Leopold Kwapisz
 • Krzysztof Malinowski
 • Dariusz Mietelski
 • Irena Orzechowska
 • Sławomir Owczarek
 • Rafał Pacanowski
 • Paweł Strączyński
 • Jerzy Suliga
 • Anna Szczukocka

 

 

KOMISJE STAŁE RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO:

 

Komisja Budżetu, Środowiska i Mienia Komunalnego

 Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, a także z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego.

Skład Komisji:

 • Zbigniew Krzysiek – Przewodniczący Komisji
 • Leopold Kwapisz
 • Krzysztof Malinowski
 • Sławomir Owczarek
 • Paweł Strączyński
 • Jerzy Suliga

 

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, a także opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Skład Komisji:

 • Anna Szczukocka – Przewodnicząca Komisji
 • Małgorzata Gusta
 • Zbigniew Hamera
 • Aneta Jończyk
 • Łukasz Karpiński
 • Jarosław Krzyżanowski
 • Leopold Kwapisz
 • Rafał Pacanowski

 

Komisja Rewizyjna

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

Skład Komisji:

 • Dariusz Mietelski – Przewodniczący Komisji
 • Anna Szczukocka
 •  Irena Orzechowska

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przedmiot działania: przeprowadzenie postępowania w celu zbadania zasadności skarg składanych na działania Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

Skład Komisji:

 • Krzysztof Malinowski – Przewodniczący Komisji
 • Dariusz Mietelski
 • Irena Orzechowska

 

Dane teleadresowe

Radnych Rady Powiatu Włoszczowskiego

kadencji 2018 - 2023

 

 

Nazwisko i imię Adres e-mail Nr telefonu
Czechowski Dariusz starosta@powiat-wloszczowa.pl 504 754 379
Gusta Małgorzata m.gusta@powiat-wloszczowa.pl 504 753 525
Hamera Zbigniew zbigniew.hamera@powiat-wloszczowa.pl 606 725 081
Jończyk Aneta aneta.jonczyk@powiat-wloszczowa.pl 606 920 566
Karpiński Łukasz wicestarosta@powiat-wloszczowa.pl 504 754 317
Krzysiek Zbigniew zbigniew.krzysiek@powiat-wloszczowa.pl 500 422 220
Krzyżanowski Jarosław jaroslaw.krzyzanowski@powiat-wloszczowa.pl 600 779 305
Kwapisz Leopold leopold.kwapisz@powiat-wloszczowa.pl 696 432 531
Malinowski Krzysztof krzysztof.malinowski@powiat-wloszczowa.pl 694 692 622
Matyśkiewicz Zbigniew zbigniew.matyskiewicz@powiat-wloszczowa.pl 502 516 331
Mietelski Dariusz dariusz.mietelski@powiat-wloszczowa.pl 608 429 006
Orzechowska Irena irena.orzechowska@powiat-wloszczowa.pl 607 964 171
Owczarek Sławomir slawomir.owczarek@powiat-wloszczowa.pl 608 544 134
Pacanowski Rafał rafal.pacanowski@powiat-wloszczowa.pl 664 264 133
Strączyński Paweł pawel.straczynski@powiat-wloszczowa.pl 665 251 535
Suliga Jerzy jerzy.suliga@powiat-wloszczowa.pl 665 579 033
Szczukocka Anna anna.szczukocka@powiat-wloszczowa.pl 600 202 911