Powróć do: STYPENDIA

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Uchwałą nr X/82/19 z dnia 16 września 2019 r. Rada Powiatu Włoszczowskiego określiła szczegółowe warunki, formy i zakres pomocy udzielanej przez Powiat Włoszczowski w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także tryb postępowania w sprawach dotyczących jej przyznawania.

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów – ustanowiony uchwałą Nr X/81/19 z dnia 16 września 2019 r. Rady Powiatu Włoszczowskiego − ma na celu motywowanie uczniów do rozwoju oraz reprezentowania powiatu na konkursach i olimpiadach, a także udzielenie wsparcia materialnego za wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce. Jako główną formę realizacji programu zakłada się przyznawanie stypendiów.

Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Powiat Włoszczowski,

2) w roku szkolnym poprzedzającym ten rok szkolny, na który może ono zostać przyznane i przypada jego wypłata, uzyskał na świadectwie co najmniej następującą średnią ocen – odpowiednio:

a.     w liceum ogólnokształcącym – 5,00,

b.     w technikum – 4,85,

c.     w szkole branżowej - 5,00;

3) wykazuje wybitne uzdolnienia i uzyskał szczególne osiągnięcia co najmniej w jednej spośród następujących dziedzin: nauk humanistycznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, przedmiotów zawodowych, co wyraża się:

a.     tytułem finalisty (laureata) olimpiady, konkursu przedmiotowego lub   interdyscyplinarnego na szczeblu centralnym, lub

b.     tytułem laureata olimpiady, konkursu itp. przedmiotowego lub interdyscyplinarnego na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), lub

c.     średnią ocen na świadectwie w danej dziedzinie nauk lub w grupie przedmiotów zawodowych – w wysokości co najmniej 5,00.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać dyrektorzy szkół w terminie do 31 sierpnia każdego roku.