Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
13°C
Powróć do: Na skróty

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE - ŚRODKI UNIJNE


8 lipca 2024 r.

 

Cyfrowy_Powiat  

Powiat Włoszczowski realizuje projekt pt.: ”Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski”
w ramach:
Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe,
Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23
Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
Realizacja celu nastąpi między innymi poprzez:
- przeprowadzenie szkoleń i audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa
- modernizację infrastruktury IT
- zakup i wdrożenie oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa.
Wartość projektu - 100% : 850.000,00 zł
Wysokość wkładu z UE - 82% : 697 000,00 zł
Wysokość wkładu z Budżetu Państwa - 18%: 153 000,00 zł
Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0679/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Okres realizacji: do 30.06.2026 r.
Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym

Cyfrowy_Powiat


 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa”

4 października 2023 r.

Cel operacji: poprawa dostępności komunikacyjnej, skrócenie dojazdu do drogi wojewódzkiej nr 742 poprzez przebudowę drogi powiatowej.

Długość przebudowanego odcinka: 829 mb

Koszt inwestycji: 1 128 045,50 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wyniesie 717 774,00 zł, co stanowi 63,63 % wartości inwestycji.

Środki Powiatu Włoszczowskiego: 138 723,95 zł.

Dotacja Gminy Włoszczowa: 271 547,55 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego „KAMI” Katarzyna Kmita z Kurzelowa

Zakres robót:

 • wykonanie podbudowy,
 • wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,
 • wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa o szerokości 1,0 m,
 • wykonanie zjazdów,
 • wykonanie muld odwodnieniowych.

Droga zostanie poszerzona do 5,50 m.

logaDoPrzebudowyDrogiWolaWośniowa2023 

 

4 września 2023 r.

Powiat Włoszczowski jest Partnerem projektu p.n.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” realizując zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w Krasocinie. 

Wartość zadania realizowanego przez Powiat Włoszczowski wynosi ogółem: 1 139 036,86 zł

Dofinansowanie: 534 501,13 zł,  w tym:

- środki Unii Europejskiej - 501 094,81 zł
- środki budżetu państwa - 33 406,32 zł

Projekt realizowany jest przez Gminę Krasocin ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Wartość dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wyniesie  4 103 502,93zł, z czego 3 855 029,60zł to wkład Unii Europejskiej.

Logo_Fundusze_Rewitaliizacja 

 

Powiat Włoszczowski rozpoczyna realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – Granty”

25 listopada 2022

 

Powiat Włoszczowski podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach której pozyskał grant o wartości 205 000,00 zł. Łączna wysokość wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia wynosi 246 940,00zł.

 

logoLepszaPrzyszlosc 

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie oraz jednostki organizacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wsparcie finansowe jednostek w spełnieniu wymogów dostępności, określonych w Ustawie o dostępności z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).

W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej. W przypadku dostępności architektonicznej zaplanowano wymianę drzwi wejściowych w budynku starostwa Powiatowego, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie oraz Zarządzie Dróg Powiatowych we Włoszczowie. W ramach dostępności cyfrowej zaplanowano dostosowanie stron internetowych Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W przypadku zadań komunikacyjno – informacyjnym zaplanowano następujące działania: przygotowanie kart informacyjnych, aby ułatwić i usprawnić korzystanie z usług Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, zakup pętli indukcyjnej na bieżące potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, zakup tabliczek informacyjnych w języku brajla do budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie i do budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie  oraz zakup udźwiękowionego terminala informacyjnego na parter do budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Podczas realizacji przedsięwzięcia, grantobiorca będzie korzystał z usług doradczych eksperta w dziedzinie dostępności.

Stworzenie przestrzeni pozbawionej barier na pewno przyczyni się do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, gdyż umożliwi im samodzielne korzystanie z usług administracyjnych świadczonych w naszym urzędzie oraz w jednostkach powiatowych.

 

LogoPFRONiPowiat 

 

 

 

 

 

Projekt „Cyfrowy Powiat”

 

6 października 2022

 

Powiat Włoszczowski pozyskał grant w wysokości 134 229,00 zł z rządowego programu Cyfrowy Powiat.

 

logo_cyfrowy_Powiat 

 

Powiat Włoszczowski pozyskał grant w wysokości 134 229,00 zł z rządowego programu Cyfrowy Powiat. Projekt grantowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach realizacji grantu Powiat Włoszczowski jako organ zrealizuje refinansowanie cyfryzacji Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, jednostek podległych, szkół i placówek specjalnych poprzez wykaz zakupionych usług oraz sprzętu IT.

Koncepcja realizacji projektu przewiduje m.in.:

 1. Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa,
 2. Zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Realizacja działań w ramach ww. grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

A4-plakat-CP
banner-na-strone-1460x616-CP2 banner-na-strone-1460x616-CP3 

 

 

 

 

Projekt wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 pn.: „Bezpieczna Przyszłość” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

13 kwietnia 2021

 

Powiat Włoszczowski realizuje projekt wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 pn.: „Bezpieczna Przyszłość” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach  II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER , Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER 2014-2020

Wysokość grantu wynosi: 121 235,02 zł

W tym dotacja:

 • Ze środków UE: 102 176,87 zł
 • Ze środków budżetu państwa: 19 058,15 zł

 

logoLepszaPrzyszlosc 

 

 

 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

19 listopada 2020

 

Powiat Włoszczowski realizuje projekt pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznane dofinansowanie dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie wynosi:  45 169,82 zł

W tym dotacja:

 • ze środków UE : 38 019,44 zł
 • ze środków dotacji celowej: 7 150,38 zł

 

logoLepszaPrzyszlosc 

 

 

 

 

Projekt wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 pn.: „Bezpieczna Przyszłość” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

8 października 2020

 

Powiat Włoszczowski realizuje projekt wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 pn.: „Bezpieczna Przyszłość” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach  II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER , Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER 2014-2020

Wysokość grantu wynosi: 685 148,79 zł

W tym dotacja:

 • Ze środków UE : 577 443,40 zł
 • Ze środków budżetu państwa 107 705,39 zł

 

 

logoLepszaPrzyszlosc 

 

 

 

„Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”

 

8 lipca 2020

 

28 maja 2020 r. Powiat Włoszczowski podpisał umowę na realizację projektu pn. „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020„ (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Całkowita wartość projektu: 2 110 546,22 zł

Wartość dofinansowania z EU: 1 793 957,28 zł

Wkład własny: 316 588,94 zł

 

baner_zFunduszy_Społecznych 

 

W dniu 29.09.2020 r. został podpisany aneks do umowy na realizację projektu p.n „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego” zwiększający dofinansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 204 961,37 zł

Wartość dofinansowania z EU: 1 874 216,98 zł

Wkład własny: 330 744,39 zł

 

 

 

 

„Projekt scalenia gruntów wsi BICHNIÓW, gmina Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie”

 

8 stycznia 2019

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Powiat Włoszczowski realizuje Operację pn.: „Projekt scalenia gruntów wsi BICHNIÓW, gmina Secemin, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Całkowita wartość dofinansowania: 5 723 772 zł

Poziom pomocy ze środków EFRROW: 3 642 036,12 zł

 

logo_1 

 

Zakres pomocy obejmuje opracowanie projektu scalenia gruntów we wsi Bichniów oraz zagospodarowanie poscaleniowe, w tym: tworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, a także wykonanie zadań wpływających na regulacje stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.  Głównym celem poddziałania jest wydzielenie nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, poprzez zmniejszenie ilości małych rozproszonych działek składających się na gospodarstwo rolne i powiększenie ich średniej wielkości.

 

 

 

 

 

 

„e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego”

 

20 grudnia 2018

 

31 października 2018 r. Powiat Włoszczowski podpisał umowę na realizację projektu p.n.: „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

Całkowita wartość projektu: 1 545 613,00  PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 454 212,99  PLN

Wartość dofinansowania z EU: 1 236 081,04  PLN

Okres realizacji: 2018 – 2021

 

baner_zflagaPolski 

 

Projekt dotyczy :

 1. Rozwoju funkcjonującego w powiatach objętych niniejszym opracowaniem Systemu Informacji o terenie oraz utworzenia nowych e-usług o stopniu dojrzałości co najmniej 3, zorientowanych na mieszkańców, przedsiębiorców, administrację publiczną, inne instytucje oraz podniesienia dojrzałości e-usług już istniejących.
 2. Harmonizacji, aktualizacji i budowy baz danych BDOT500 oraz GESUT w celu ich udostępniania w ramach e-usług, o których mowa w punkcie 1.
 3. Zapewnieniu, w celu ciągłości świadczenia e-usług, bieżącej digitalizacji opracowań geodezyjnych, przyjmowanych do PZGiK, poprzez zapewnienie, w ramach projektu, stosownych narzędzi systematyzujących i automatyzujących proces cyfryzacji, porządkowania i zasilania baz danych w digitalizowane materiały.

 

 

 

 

„Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej
na turystykę rowerową”

 

 

22 listopada 2018

 

W dniu 24.05.2018 r. Powiat Włoszczowski podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowę Nr: 00015-6523.2-SW1310018/18 na dofinansowanie operacji pn.: „Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową”.

 

baner_rybactwo_i_morze 

 

Wartość całkowita projektu: 184822,17 zł

Wartość dofinansowania: 146009,00 zł

Wkład własny Powiatu: 38813,17 zł

 

Projekt realizowany w ramach operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Operacja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 0247T w Łachowie, w wyniku której powstanie 305 mb utwardzonej ścieżki rowerowej prowadzącej w kierunku zbiornika wodnego Klekot. Kolejnym elementem operacji będzie utworzenie 5 miejsc przystankowych dla rowerzystów na szlaku "Lasami dookoła Włoszczowy" i na łączniku szlaku we Włoszczowie. W miejscach tych zamontowane zostaną drewniane konstrukcje z siedziskiem i tablicami edukacyjno – informacyjnymi.  Przy konstrukcjach na szlaku zostaną zamontowane również drewniane stojaki na rowery. Trzecim elementem operacji jest zainstalowanie Zielonej Ładowarki zasilanej panelami fotowoltaicznymi i urządzenie tzw. "Eko Przystanku dla rowerzystów". Urządzenie zamontowane będzie w pobliżu wypożyczalni rowerów przy Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42, umożliwiając szybkie naładowanie urządzeń mobilnych czy naprawę roweru w sytuacjach awaryjnych. Ten innowacyjny produkt wyposażony jest w stację naprawczą rowerów i samoobsługowy kompresor, posiada 10 miejsc do ładowania urządzeń mobilnych  (2 x indukcja, 4 x porty USB, 4 x porty z kablami samozwijającymi). Instrukcja obsługi napisana jest alfabetem Braille’a, posiada oświetlenie LED, audio przewodnik turystyczny o atrakcjach regionu włoszczowskiego. Dodatkowo ustawione zostaną ławki, stojak na rowery, kosze do segregacji odpadów, aby umożliwić podróżnym dłuższy i bardziej komfortowy postój czy wypoczynek.

 

 

 

„Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców”

 

26 marca 2018

 

16 marca 2018 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Umowę o dofinansowanie Projektu p.n.: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Powiat Włoszczowski jest partnerem przedsięwzięcia w zakresie przebudowy ul. Wiśniowej. Droga zostanie przebudowana i odwodniona.

 

baner_zflagaPolski 

 

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 22 614 829,93PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 21 316 948,00PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 490 766,23 PLN

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 1 766 444,83 PLN

Okres realizacji: 2014 - 2020

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

1) Zagospodarowanie terenu w środku Rynku (Plac Wolności) – z przeznaczeniem na cele społeczne przez utworzenie spójnej i estetycznej przestrzeni publicznej poprzez wymianę nawierzchni, wyposażenie terenu w infrastrukturę społeczną, montaż elementów małej architektury, montaż zabezpieczeń terenu zwiększających bezpieczeństwo użytkowników;

2) Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1;

3) Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2;

4) Termomodernizacja Domu Kultury;

5) Rozbudowa Domu Kultury we Włoszczowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego;

6) Zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu sportowo-rekreacyjnego – stworzenie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej, rodzinnego miejsca rekreacji – strefy piknikowej;

7) Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na os. Brożka, os. Broniewskiego, os. Armii Krajowej oraz przy ul. Wiśniowej – wraz z zasypaniem składów opału oraz montaż altan śmietnikowych;

8) Uzupełnienie i usprawnienie systemu monitoringu;

9) Przebudowa drogi ul. Wiśniowej;

10) Budowa kanalizacji deszczowej na os. Brożka;

11)  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku starej plebanii;

12)  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa poprzemysłowego budynku byłego magazynu z uzupełnieniem o funkcje użyteczności społeczno-publicznej i gospodarczej.

 

 

 

 

„Głęboka Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”

 

26 marca 2018

 

18 grudnia 2017 r. Powiat Włoszczowski podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na przekazanie dotacji celowej na realizację projektu p.n.: „Głęboka Termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”

 

baner_zflagaPolski 

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 5 244 025,21  PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 4 680 693,44  PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 552 646,32 PLN

Okres realizacji: 2016 – 2018

 

Zadanie będzie realizowane w ramach Działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej”.

 

Projekt dotyczy termomodernizacji wraz z modernizacją instalacji grzewczej oraz wraz z montażem instalacji OZE w 2 budynkach użyteczności publicznej:

- budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Hetmana S. Czarnieckiego we Włoszczowie, ul Koniecpolska 40,

- budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. S. Staszica we Włoszczowie, ul Wiśniowa 23,

W budynkach zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne mające na celu poprawę (zwiększenie) efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. W wyniku realizacji zadania nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków oraz energii elektrycznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Podpisano umowę na termomodernizację ZSP nr 2 we Włoszczowie: http://www.powiat-wloszczowa.pl/index.php?c=article&id=969

Podpisano umowę na termomodernizację ZSP nr 3 we Włoszczowie: http://www.powiat-wloszczowa.pl/index.php?c=article&id=981

 

 

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno”

 

26 lipca 2016

logo_1 

                          

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

 

31 maja 2016 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Powiatem Włoszczowskim umowę o przyznaniu pomocy na operację pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno”.

Operacja mająca na celu poprawę stanu sieci drogowej oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020.

 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” prowadzi do osiągniecia celu szczegółowego tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

 

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi na odcinku 2,529 km.

Wartość całkowita operacji: 2 127 046,19 zł brutto.

Wysokość pomocy ze środków unijnych EFRROW: 1 339 85,00 zł

 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!