Informacja nt. planowanej budowy zakładu przy ul. Przedborskiej

W związku z wpływającymi do Starostwa pismami mieszkańców Włoszczowy, a także artykułem red. Anny Gwóźdź pt. We Włoszczowie ma powstać nowy zakład utylizacyjny Farmutil senatora Stokłosy. Mieszkańcy się boją, urządzą protest. Co na to władze? (Echo Dnia, wydanie internetowe z dnia 23 sierpnia 2023 r.) i postami publikowanymi w mediach społecznościowych Starostwo informuje, co następuje:

  • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej odpowiednio przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
  • w dniu 23 marca 2023 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa wydał decyzję o ustaleniu warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zakładu wysokogatunkowych protein, zlokalizowanego na czterech działkach przy ul. Przedborskiej we Włoszczowie, w miejscu funkcjonującego obecnie punktu zbiórki zwłok zwierzęcych. Decyzja niniejsza przesądza o możliwości lokalizacji konkretnej inwestycji na konkretnym terenie. Decyzja ta wiąże organ wydający pozwolenie na budowę,
  • przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy właściwy organ - burmistrz analizuje wniosek pod kątem konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. W ww. decyzji znajduje się stwierdzenie: „badając inwestycję pod kątem zakwalifikowania jej do jednej z kategorii inwestycji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”,
  • w dniu 9 czerwca 2023 r. do Starostwa wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zakładu wysokogatunkowych protein na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 783, 768, 793/1 i 793/2 obręb 0001 Włoszczowa – miasto. Postępowanie zainicjowane tym wnioskiem jest w toku, wnioskodawca został zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji projektowej, m.in. o dane technologiczne zakładu. Dalsze czynności w sprawie i ocena dokumentacji nastąpią po jej uzupełnieniu,
  • w nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza Dziubka przytoczonej w ww. artykule w Echu Dnia informujemy, że w świetle obowiązujących przepisów, w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie jest wymagane uzyskiwanie zgód „instytucji towarzyszących jak na przykład Sanepid czy Powiatowy Inspektorat Weterynarii.”

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie w dniu 25 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa na parterze.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności