Seniorze, zgłoś się do Świętokrzyskiej Rady Seniorów

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
7 stycznia 2020

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zachęca seniorów do zgłaszania się do Świętokrzyskiej Rady Seniorów, która jest organem o charakterze konsultacyjnym i doradczym Marszałka.

OGŁOSZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY SENIORÓW

Na podstawie § 43 ust 1, 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.); art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.); §9, §33 ust1 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 243/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2019 r. z późn. zm., §8 pkt. 1 Statutu Świętokrzyskiej Rady Seniorów stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 1414/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2019 r.

 1. Świętokrzyska Rada Seniorów jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa.
 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
 • prowadzenie działalności informacyjnej związanej z polityką senioralną, w tym wymiana i rozpowszechnianie informacji istotnych dla seniorów województwa świętokrzyskiego,
 • identyfikowanie i sygnalizowanie istotnych kwestii związanych z sytuacją osób starszych w województwie świętokrzyskim,
 • opiniowanie oraz konsultowanie kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań mających wpływ na regionalną politykę senioralną,
 • udział członków Rady w zespołach eksperckich i innych gremiach, przygotowujących projekty dokumentów strategicznych lub innych przedsięwzięć w obszarze zgodnym z celami Rady,
 • monitorowanie realizacji działań na rzecz osób starszych wynikających z programów oraz strategii wojewódzkich,
 • włączanie się w charakterze partnera w realizację różnorakich inicjatyw na rzecz osób starszych m.in. poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego i doradczego.
 1. Kandydatem na członka Rady może być osoba, będąca przedstawicielem:
 • Gminnych/Powiatowych Rad Seniorów,
 • Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • organizacji pozarządowych mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów,
 • niezrzeszonych grup aktywnych seniorów w wieku 60 lat i więcej, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniora, posiadających co najmniej dwie rekomendacje organizacji mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów.
 1. Rada składa się z szesnastu członków.
 1. Kadencja Rady trwa 5 lat.
 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów należy dokonywać na formularzach stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 171/2019 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.
 1. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie 28 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres: sek.rops@sejmik.kielce.pl; pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; lub dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2 pok. 311. W każdym przypadku z dopiskiem „Świętokrzyska Rada Seniorów”.
 1. Zgłoszenie pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku, jeśli:
 • nie jest odpowiedzią na ogłoszony nabór,
 • zostało dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 • nie zostało dostarczone w sposób określony w ogłoszeniu o naborze,
 • nie zostało złożone na formularzu, którego wzór wraz z informacją o naborze został opublikowany,
 • zostało złożone przez osobę nieuprawnioną, tj. niespełniającą kryteriów wskazanych w pkt. 3,
 • nie zawiera podpisu kandydata.
 1. Zgłoszenia zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej dokonanej przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
 1. Nabór nie uznaje się za zakończony, w przypadku gdy liczba zgłoszeń, które pozytywnie przeszły ocenę formalną będzie mniejsza niż 10. W takiej sytuacji następuje przedłużenie terminu trwania naboru odpowiednio o taką samą liczbę dni kalendarzowych, jaka przysługiwała kandydatom na zgłoszenie we wcześniej ogłoszonym naborze. Termin liczony jest na podstawie dat podanych w ogłoszeniu o naborze, począwszy od pierwotnego dnia zakończenia naboru. Przedłużenie trwania naboru nie wymaga wydania kolejnego zarządzenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, a jedynie opublikowania informacji o przedłużeniu naboru na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Dokumenty do pobrania

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-07
Data publikacji:2020-01-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:308