Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 428, położonej w obrębie ewidencyjnym 02 Włoszczowa-miasto w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Komunikat

Powiększ zdjęcie

Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego w sprawie Wspólnoty Gruntowej miasta Włoszczowa

Powiększ zdjęcie

Informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie miasta Włoszczowa, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 1805, 1874/1, 1874/2, 1885/1, 2327, położone w obrębie ewidencyjnym 03 Włoszczowa-miasto oraz 2823, 2827, położone w obrębie ewidencyjnym 04 Włoszczowa-miasto, stanowiące Wspólnotę Gruntową miasta Włoszczowa o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Przygotowania do uroczystości patriotycznej w miejscu obozu partyzanckiego AK na „Pękowcu”

Powiększ zdjęcie Uczestnicy%20spotkania%20organizacyjnego%20uroczystości%20na%20Pękowcu.

6 września 2021 r. w  Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostę Włoszczowskiego Pana Dariusza Czechowskiego w celu organizacji uroczystości patriotycznej w miejscu obozu i bunkrów oddziału  partyzanckiego AK w latach 1943 - 1945 na „Pękowcu”.  Na spotkaniu został omówiony program uroczystości, zaplanowanej na 2 października 2021 r.

Nauczyciele z Dobromierza zapalili znicze pamięci

Powiększ zdjęcie Znicze%20zapalone%20przez%20nauczycieli%20z%20Dobromierza%20w%20godzinę%20wybuchu%20II%20wojny%20światowej%20w%20miejscach%20pamięci%20związanych%20z%20mieszkańcami%20gminy%20Kluczewsko,%20którzy%20walczyli%20bądź%20zginęli%20na%20frontach%20wojennych.

1 września, nauczyciele uczący w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Dobromierzu przypomnieli, że pamięć o naszych bohaterach jest bardzo ważną częścią naszego życia oraz wartości, które na co dzień przekazują swoim uczniom. W tym dniu, dokładnie o godzinie 4:45, zapalili znicze pamięci w miejscowościach Gminy Kluczewsko, które są związane z lokalnymi mieszkańcami, którzy walczyli bądź zginęli na frontach wojennych.

Narodowe czytanie „Moralności Pani Dulskiej” w I LO

Powiększ zdjęcie Dyrektor%20I%20LO%20we%20Włoszczowie%20-%20Bożena%20Kaczor

Po raz kolejny  I LO we Włoszczowie włączyło się w realizację prezydenckiego projektu Narodowego Czytania. W tym roku uczniowie  klas humanistycznych I a, II a i III a czytali fragmenty dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

W I części  spotkania  dyrektor Bożena Kaczor powitała Wicestarostę Włoszczowskiego Pana Łukasza Karpińskiego,  kierownika Wydziału Promocji Panią Anetę Dziubek i Tomasza Jańczaka reprezentującego Włoszczowę Online. Wicestarosta Włoszczowski  odczytał list Prezydenta RP zachęcający do wspólnego poznania arcydzieła polskiej literatury, w którym  autorka znakomicie oddała zjawisko podwójnej moralności i „kołtuństwa” typowego dla dulszczyzny. Starosta pogratulował szkole włączenia się w akcję,  przekazał list do szkolnej kroniki,  wysłuchał artystycznego odczytania kilku scen przygotowanych pod kierunkiem nauczycieli  Magdaleny Kuterasińskiej i  Urszuli Słowik.

Wypełnij ankietę online, a pomożesz ulepszyć komunikację publiczną!

Powiększ zdjęcie

Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opracował ankietę preferencji przewozowych. Ma ona na celu poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych. Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę dotychczas świadczonych usług przewozowych.

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego na spotkaniu w Krasocinie z Ministrem Piotrem Wawrzykiem

Powiększ zdjęcie Zarząd%20Powiatu%20Włoszczowskiego%20z%20panem%20wiceministrem%20Piotrem%20Warzykiem%20w%20Urzędzie%20Gminy%20Krasocin

Starosta włoszczowski Dariusz Czechowski, wicestarosta Łukasz Karpiński i członkowie Zarządu Małgorzata Gusta i Rafał Pacanowski oraz dyrektor PCK-R we Włoszczowie Teresa Chudy uczestniczyli w spotkaniu z wiceministrem spraw zagranicznych Piotrem Wawrzykiem, który odwiedził Gminę i Bibliotekę w Krasocinie, Krasockie Muzeum Chleba oraz Szkołę Podstawą w Olesznie. Piotr Wawrzyk pełni funkcję sekretarza stanu ds. prawnych, prawno-traktatowych, Narodów Zjednoczonych oraz konsularnych i parlamentarnych.

Spotkanie przedstawicieli KGW z powiatu włoszczowskiego w PCK-R

Powiększ zdjęcie Przedstawiciele%20KGW%20podczas%20spotkania

Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski oraz Wicestarosta Włoszczowski Łukasz Karpiński wzięli udział 31 sierpnia br. w spotkaniu z przedstawicielami KGW z naszego powiatu w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie. Było sporo ciekawych, merytorycznych informacji przekazanych przez przedstawicieli ARiMR jak pozyskać pieniądze na działalność KGW oraz wzajemna wymiana doświadczeń i planów na najbliższą przyszłość.