REZERWATY PRZYRODY

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 lutego 2016

Najciekawsze i najcenniejsze przyrodniczo ekosystemy powiatu chronione są w czterech rezerwatach:

  • Rezerwat stepowy Murawy Dobromierskie
  • Rezerwat leśny Oleszno
  • Rezerwat faunistyczny (ornitologiczny) Ługi
  • Rezerwat leśny Bukowa Góra.

Rezerwat stepowy Murawy Dobromierskie zajmuje południowe stoki wzgórza o powierzchni 36,29 ha, na terenie którego występują liczne odsłonięcia skał wapiennych. Utworzony został w 1989 r. Warunki glebowo-klimatyczne oraz sposób użytkowania terenu w rezerwacie przyczyniły się do ukształtowania flory kserotermicznej. Rezerwat jest najbogatszym skupiskiem roślin stepowych na obszarze całej północnej części Wyżyny Środkowomałopolskiej. Z szeregu rzadkich i chronionych gatunków roślin należy wymienić: zawilec wielkokwiatowy, dziewięćsił bezłodygowy, goryczkę orzęsioną, zarazy, kilka gatunków storczyków, pierwiosnek lekarski, wiśnię kwaśną, naparstnicę pospolitą, przetacznik pagórkowaty. Bardzo ciekawie prezentuje się również roślinność segetalna przylegających do muraw pól, gdzie występuje szereg ginących gatunków chwastów. Również świat zwierząt rezerwatu przedstawia się interesująco, stwierdzono występowanie m.in. szeregu rzadkich, ciepłolubnych gatunków owadów.

Rezerwat leśny Oleszno zajmuje powierzchnię 262,73 ha i utworzony został w 1971 r. Położony jest na północ od miejscowości Oleszno, w dolinie Czarnej. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu wielogatunkowych drzewostanów o charakterze naturalnym, ze znacznym udziałem olszy czarnej i jesionu wyniosłego, wraz z florą zagrożoną i objętą ochroną. Rezerwat obejmuje jeden z najciekawszych fragmentów lasów na terenie powiatu, których osobliwością jest występowanie w jednym kompleksie bogatych zespołów charakterystycznych dla siedlisk mokrych i wilgotnych, z udziałem grądu niskiego, olsu jesionowego oraz olsu typowego. Do gatunków częstych w rezerwacie należy objęty ochroną wawrzynek wilczełyko, z zagrożonych występuje kokoryczka okółkowa i liczydło górskie. Lasy rezerwatu są również ostoją wielu rzadkich gatunków ptaków. Teren rezerwatu jest niedostępny dla turystyki, z uwagi na występowanie podmokłego lasu.

Rezerwat faunistyczny (ornitologiczny) Ługi jest jedynym rezerwatem ornitologicznym w województwie. Zajmuje obszar zarastającego zbiornika wodnego, bagien i lasu o powierzchni 90,23 ha. Utworzony został w 1981 r. W rezerwacie należy wyróżnić dwa typy ekosystemów: zbiorowiska leśne oraz zbiorowiska torfowiskowo-bagienne. Lasy o charakterze różnego rodzaju borów sosnowych zajmują mniej podtopione tereny albo suche wydmy. Łącznie z gatunkami synantropijnymi w rezerwacie naliczono ok. 220 gatunków roślin naczyniowych, z tego 16 chronionych. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo rzadka rosiczka długolistna. Zasadniczym celem ochrony jest jednak zachowanie ww. siedlisk, jako miejsca bytowania i rozrodu wielu rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych. Stwierdzono tu 46 gatunków ptaków, w tym 38 lęgowych i prawdopodobnie lęgowych oraz 8 gatunków zalatujących. Na szczególną uwagę zasługuje 8 gatunków wodno-błotnych: perkozek, krzyżówka, cyraneczka, kokoszka wodna, łyska, kszyk, stalugwa i żuraw. Równie liczne są gatunki zasiedlające starodrzew sosnowy na otaczających torfowisko wydmach.

Rezerwat leśny Bukowa Góra o powierzchni 34,80 ha zajmuje szczyt jednego z najwyższych wzniesień północno-zachodniego krańca Pasma Przedborsko-Małogoskiego. Utworzony został w 1959 r. Występują tu rzadkie w tej części kraju zbiorowiska leśne: uboga buczyna niżowa, żyzna buczyna niżowa, żyzna buczyna sudecka oraz ciepłolubna buczyna storczykowa. Lasy te są największym i najcenniejszym na terenie powiatu zgrupowaniem lasów bukowych. W runie rezerwatu występuje szereg rzadkich gatunków roślin: pluskwica europejska, lilia złotogłów, zawilec wielkokwiatowy, wawrzynek wilczełyko, gnieźnik leśny, buławnik: czerwony, wielkokwiatowy i mieczolistny, żłobik koralowy, obuwik pospolity, kruszczyk szerokolistny i rdzawoczerwony. Z fauny najlepiej rozpoznany jest świat ptaków (37 gatunków lęgowych). Przez teren rezerwatu przebiegają trzy oznakowane szlaki turystyczne oraz ścieżka edukacyjna.


Rezerwaty przyrody w powiecie włoszczowskim - tabelka >>

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-02
Data publikacji:2016-02-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5439